នារី​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ស្រឡាញ់​ពីរ​នាក់​ទទួល​បាន​ភាព​រីករាយ​នៃ​ការ​រួម​ភេទ​តាម​មាត់