ចាស់​ទាំង​ក្មេង​ជួប​គ្នា​នៅ​លើ​គ្រែ ហើយ​គេ​លិត​ញី​នៅ​ទី​នោះ។