កាលបរិច្ឆេទ​រួមភេទ​ដំបូង​ត្រូវ​យក​ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​មក​ទទួល​ខ្សែ​ក​ក្នុង​ស្រ្កាប់