យាយ​ចាស់​ធាត់​ត្រូវ​មិត្ត​ជំទង់​លិត​ដោយ​សាច់​សខ្ចី