ការ​លិត​ក្បាល​ក្រហម​ដែល​ចាស់​ទុំ​បាន​ក្លាយ​ជា​សត្វ​ប្រណិត​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ស្រលាញ់