ក្មេងស្រី និងស្ត្រីពេញវ័យរីករាយនឹងការថើបមាត់នៅលើគ្រែទន់