ការ​លិត​និង​កន្ត្រៃ​រវាង​នារី​ពីរ​នាក់​ដែល​គួរ​ឱ្យ​ស្រលាញ់