ក្មេង​ស្រី​កំពុង​ដើរ​ជុំវិញ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​ពាក់​ខ្សែ​ធំ