ទ្វារមាស​ចាស់ និង​មាន​រោម​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​ជំរុញ​ដោយ​នារី​វ័យ​ក្មេង