កូនក្រមុំ​មាន​ភាព​ស្រើបស្រាល​កំពុង​រួមភេទ​មុនពេល​រៀបការ​