ក្រុមកាយរឹទ្ធិក្មេងស្រី រកឃើញអត្ថប្រយោជន៍ពីការរួមភេទជាមួយម្តាយចុង