សក់រួញអង្កាញ់ និងមិត្តស្លីមរបស់នាង មានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងបន្ទប់ដេក