ទារកតណ្ហាពីរនាក់ Sovereign Syre & Sabina Rouge កំពុងបង្កើតស្នេហា