យាយ​ម្នាក់​នៅ​ជាមួយ​កូន​ឆ្កេញី​មួយ​ក្បាល​កំពុង​យក​បបូរមាត់​ញី