ស្ត្រីចំណាស់ និងកូនមាន់ជំទង់មានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា។