ប៍នតង់ដេងដែលមានក្បាលសុដន់ធំ កំពុងតែនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលស្រុះស្រួលគ្នារបស់នាង