ស្ត្រី​ពីរ​នាក់​កំពុង​រួម​ភេទ​ជា​ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​នៅ​ទីសាធារណៈ​ក្បែរ​ជញ្ជាំង