នារី​ពីរ​នាក់​ត្រូវ​បុរស​ពីរ​នាក់​ចាប់​រំលោភ​ក្នុង​អាង​ទឹក​ក្តៅ