ការរួមភេទតាមរន្ធគូថ ធ្វើឱ្យកូនមាន់ស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប៍នក្តៅ