ទេវតាស្អាតៗមានប្រដាប់ប្រដារសិច ទើបដឹងពីរបៀបធ្វើរន្ធគូថ