ក្មេង​ស្រី​ពីរ​នាក់​កំពុង​ល្ងីល្ងើ​ជាមួយ​នឹង​ខ្សែ​ធំ​របស់​ពួក​គេ​នៅ​លើ​តុ