ស្ត្រីក្តៅសាច់ពីរនាក់កំពុងជ្រៀតចូលគ្នាដោយប្រដាប់ក្មេងលេងផ្លូវភេទដ៏ធំរបស់ពួកគេ។