ក្បាល​ក្រហម​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បាន​ថើប​មិត្ត​ស្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​ជា​មួយ​នឹង​ឌីលដូ​ធំ