កូនមាន់ស្គមស្គាំងជិះមាន់ឥតឈប់ឈរ ហើយរីករាយនឹងទីតាំងស្លាបព្រា