ស្ត្រី​ពីរ​នាក់​ធ្វើ​បី​នាក់​ជាមួយ​បុរស និង​ឧបករណ៍​សិច​មួយ​ចំនួន​ផង​ដែរ។