សិស្សសាលាស្រីស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា សូមម្រាមដៃជួយគ្នាទៅវិញទៅមក