ក្មេង​ស្រី​បី​នាក់​នៅ​លើ​សាឡុង​ធ្វើ​ការ​លិត​គូទ​ជាមួយ​គ្នា។