នារី​ដើមទ្រូង​តូច​មាន​ស្នែង​យក​មាន់​ទៅ​កោរ​ពុកមាត់