កូនមាន់ដែលស្គមស្គាំង មិននឹកស្មានថា មានការស្រើបស្រាលខ្លាំង