សក់ទង់ដែងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមិនអាចរីករាយដោយគ្មានមាន់ជល់របស់បុរសទេ។