កូនមាន់ពីរក្បាល - ស្ត្រីខ្ញី និងប៍នតង់ដេង - ធ្វើបីក្បាល