ស្ត្រី​កខ្វក់​ម្នាក់​ត្រូវ​ដែក​គោល​ពីរ​ជាន់​វាយ​លើ​ឥដ្ឋ