អ្នក​ដោះដូរ​ប្រពន្ធ​រីករាយ​នឹង​ពេល​រសៀល​នៃ​ការ​ចេញ​ក្រៅ​ថ្មី