ឆ្កេញី​មាន​លា​ធំ​កំពុង​ផ្អៀង​លើ​គ្រែ ខណៈ​នាង​ត្រូវ​គេ​ចាប់