សម្រើប​ប៍នតង់ដេង​ជាមួយ​ដើម​ទ្រូង​យក្ស​មើល​ថែ​សម្រស់​ដ៏​រំភើប​របស់​នាង