នារី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​ពីរ​នាក់​ដែល​ស្រលាញ់​ថើប​គ្នា​នៅ​លើ​សាឡុង