ស្ត្រី​ពីរ​នាក់​ដែល​កោរ​ពុកមាត់​កំពុង​ធ្វើ​រន្ធ​គូថ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​សិច