នារី​ក្តៅ​សាច់​ពីរ​នាក់​ដាក់​ដៃ​ចូល​គ្នា​ដូច​ស្រី​សំផឹង