ប៍នតង់ដេងចាស់ទុំត្រូវមិត្តភ័ក្តិវ័យក្មេងរបស់នាងលិត