សត្វត្រយ៉ងក្បាលពោះគ្របដណ្ដប់លើក្មេងជំទង់ប៍នតង់ដេងដែលផុយស្រួយនៅក្នុងបន្ទប់ដេក