អ្នក​រើស​អេតចាយ​កខ្វក់​ត្រូវ​បាន​កណ្ដាប់ដៃ​ហើយ​ជំរុញ​ដោយ​វិភាគ​លើ​ឆាក