យាយ​ម្នាក់​ដែល​ស្រឡាញ់​សក់​ទង់ដែង​វ័យ​ក្មេង​កំពុង​ធ្វើ​វីដេអូ​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា។