ការ​រួម​ភេទ​តាម​មាត់​ដ៏​ជក់​ចិត្ត​រវាង​ឡេហ្សី​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​ពីរ