ជីដូនមួយត្រូវបានថើបដោយប៊ីមបូតូចរបស់ក្មេងជំទង់ដ៏ត្រេកត្រអាលជាមួយនឹងលាដ៏ល្អឥតខ្ចោះ