ទារក​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ពីរ​នាក់​កំពុង​មាន​សកម្មភាព​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​នៅ​ខាង​ក្រៅ