ប៍នតង់ដេង និង ប្រ៊ុយណេត កំពុង រីករាយ ស្រើបស្រាល គ្នាទៅវិញទៅមក