កណ្ដឹង​ដែល​រំជួល​ចិត្ត​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​មិន​ឈប់​ឈរ​ក្នុង​ឃ្លាំង​ទទេ