យាយ​ចាស់​សក់​ទង់ដែង​ដ៏​អាក្រក់​ធ្វើ​បាប​ក្មេង​ជំទង់​ដ៏​ក្ដៅ​គគុក