ប្រ៊ុយណេតអស្ចារ្យកំពុងថ្វាយបង្គំជើងគ្នាក្នុងបន្ទប់គេង