កូនមាន់នៅមហាវិទ្យាល័យកំពុងស្វែងយល់ពីភាពរីករាយនៃការរួមភេទផ្លូវភេទ